Geschiedenis

Schuttersgilden (Geschiedenis van Lippeloo, J.A. Van Elsen, 1932)

Vroeger bestond er hier eene schuttersgilde van Sint-Sebastiaan. De wip waar ze naar schoten stond ter plaatse waar in 1916 de wilde kastanjelaar als vredeboom geplant werd; het gehucht of wijk C heet daarom nu nog de wipheide.

De Gilde had een vaan met de beeltenis van haren beschermheilige, hetwelk over een dertig jaar (dit is rond 1900) gezien is gewest en misschien nog op eenen of anderen zolder der parochie opgerold en bewaard is.

Zij had ook eenen breuk waarvan het zilverwerk ten voordeele der kerk ten tijde van pastoor Doms in 1850 aan de kerk gegeven wierd en later verkocht is.

De ledige kas van dien breuk is nog in de pastorij. De pijlkast was in den grooten Hert. Zij draagt het jaartal 1765 en den naam van Pieter Joannes Seghers.

De kerk doet een jaargetij voor de leden dier gilde als vergoeding voor het verkochte zilverwerk. De schutters van Lippeloo hebben later eene nieuwe gilde gesticht welke thans nog bestaat. De wip stond in 1899 reeds op de Hooge weide in de broekstraat. Tusschen in moet er nog eene gilde van schutters hebben bestaan onder de naam “Eendracht”. Zij was reeds te niet bij mijne aankomst. Vroeger hebben ze hier ook nog naar doelen geschoten. De doelen bestonden nog in 1819. De straat van aan de kerk tot aan het nieuw doodenveld heet de Doelstraat